Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 12-05-2023 (84102) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-05-2023 (20319) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-06-2023 (95921) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 02-06-2023 (71963) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 08-05-2023 (44481) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 25 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-05-2023 (36191) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 07-05-2023 (88060) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 26 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-06-2023 (95921) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-06-2023 (71963) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-05-2023 (85867) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-05-2023 (81918) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 29 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 01-06-2023 (95921) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 18-05-2023 (22632) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 21-05-2023 (45297) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 31-05-2023 (88961) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 19-05-2023 (22317) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 02-06-2023 (71963) đến 02-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày91 ngày