Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 02-06-2023

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
02/06/20234 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01/06/20232 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
31/05/20234 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
30/05/20233 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần2 lần
29/05/20230 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
28/05/20230 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
27/05/20231 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
26/05/20233 lần5 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
25/05/20235 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần
24/05/20232 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần6 lần4 lần4 lần3 lần
23/05/20233 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
22/05/20234 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
21/05/20232 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
20/05/20232 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
19/05/20232 lần4 lần1 lần3 lần0 lần7 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
18/05/20230 lần3 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
17/05/20232 lần4 lần4 lần4 lần6 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
16/05/20232 lần2 lần0 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
15/05/20236 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
14/05/20233 lần2 lần2 lần1 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng50 lần50 lần45 lần59 lần58 lần64 lần54 lần54 lần56 lần50 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
02/06/20231 lần1 lần2 lần5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
01/06/20232 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
31/05/20231 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
30/05/20237 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
29/05/20230 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
28/05/20233 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
27/05/20231 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
26/05/20233 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
25/05/20233 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
24/05/20232 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
23/05/20235 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
22/05/20233 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần5 lần1 lần4 lần
21/05/20234 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
20/05/20232 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần8 lần1 lần3 lần
19/05/20231 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần8 lần4 lần1 lần2 lần
18/05/20232 lần4 lần8 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
17/05/20233 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần4 lần
16/05/20233 lần5 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần5 lần
15/05/20235 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
14/05/20231 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng52 lần64 lần59 lần55 lần51 lần38 lần53 lần71 lần48 lần49 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
02/06/20234 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
01/06/20235 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
31/05/20231 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
30/05/20234 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
29/05/20233 lần5 lần1 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
28/05/20233 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
27/05/20236 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
26/05/20232 lần4 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
25/05/20236 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
24/05/20233 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
23/05/20234 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
22/05/20232 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần6 lần
21/05/20231 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
20/05/20231 lần5 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
19/05/20231 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
18/05/20235 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần7 lần
17/05/20234 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
16/05/20233 lần2 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15/05/20231 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
14/05/20231 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần6 lần5 lần2 lần
Tổng60 lần46 lần48 lần60 lần44 lần57 lần53 lần55 lần59 lần58 lần