Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto


Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 19-05-2024

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19/05/20242 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần6 lần
18/05/20245 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17/05/20240 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
16/05/20244 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15/05/20241 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
14/05/20241 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
13/05/20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần
12/05/20243 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
11/05/20245 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
10/05/20240 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần5 lần2 lần2 lần
09/05/20241 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
08/05/20242 lần3 lần6 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
07/05/20242 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
06/05/20243 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
05/05/20241 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
04/05/20241 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần4 lần0 lần3 lần
03/05/20242 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần6 lần3 lần
02/05/20241 lần1 lần6 lần5 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần5 lần
01/05/20242 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
30/04/20242 lần5 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
Tổng42 lần49 lần56 lần55 lần48 lần51 lần73 lần50 lần52 lần64 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19/05/20242 lần0 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần
18/05/20242 lần1 lần5 lần1 lần5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
17/05/20247 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
16/05/20243 lần1 lần6 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15/05/20245 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
14/05/20242 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần
13/05/20246 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
12/05/20245 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
11/05/20245 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần
10/05/20244 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
09/05/20243 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
08/05/20242 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
07/05/20244 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
06/05/20241 lần6 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
05/05/20242 lần0 lần4 lần6 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
04/05/20245 lần1 lần5 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
03/05/20242 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
02/05/20243 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
01/05/20242 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
30/04/20242 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng67 lần46 lần72 lần47 lần42 lần61 lần50 lần50 lần50 lần55 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19/05/20240 lần2 lần4 lần1 lần5 lần6 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
18/05/20243 lần2 lần1 lần2 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
17/05/20240 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
16/05/20242 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần
15/05/20241 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần7 lần3 lần4 lần
14/05/20242 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
13/05/20243 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần5 lần
12/05/20243 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
11/05/20246 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
10/05/20244 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần2 lần
09/05/20242 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
08/05/20242 lần6 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07/05/20243 lần1 lần4 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
06/05/20242 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05/05/20243 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần6 lần
04/05/20243 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03/05/20245 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02/05/20242 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần
01/05/20242 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần
30/04/20245 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng53 lần51 lần47 lần57 lần61 lần50 lần40 lần66 lần55 lần60 lần